Get Adobe Flash player

วท.จรัสพิชากร : นศ.และครู วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นำเสนอโครงการไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นทุนราคาถูก ต่อคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จ.นครศรีธรรมราช

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ