Get Adobe Flash player

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหตรังมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการเรียนการสอน ปวส.แบบเทียบโอนประสบการณ์และปวส.ภาคบ่าย

อ.ประสิทธิ์ วงค์พิศาล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ให้การต้อนรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหตรังมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการเรียนการสอน ปวส.แบบเทียบโอนประสบการณ์และปวส.ภาคบ่าย

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ