Get Adobe Flash player

นักศึกษาปวส.ภาคสมทบ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ค. 2561 นักศึกษาปวส.ภาคสมทบ สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาช่างไฟฟ้า ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับระบบการทำงาน ในแผนกต่างๆ รวมถึงข้อมูลในเบื้องต้น สถิติผู้โดยสาร อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ โครงการต่างๆ อ.นักศึกษา 29 คน ครู 3 คน อ.นิรัตน์ หวานจินดา อ.พวงวัน ไชยสุภา อ.ดวงดาว ชาลี

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ