Get Adobe Flash player

กิจกรรมสงเสริมภาวะผู้นำ และคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน

นักเรียนแกนนำสุภาพชนคนอาชีวะไปร่วมงานสัมนาของศูนย์คุณธรรม ******

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงานสัมมนาเวทีพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ (ภาคกลางและภาคใต้) ขึ้นในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ รร.ทีเคพาเลสแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความต้องการ ความคาดหวังและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลิตคนคุณภาพ ที่มีคุณธรรม รวมถึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการ

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ