Get Adobe Flash player

ร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กับเอสโซ่ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรฏาคม 2561 นักเรียน/นักศึกษาชั้นปวช. และปวส. ร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กับเอสโซ่ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ