Get Adobe Flash player

คณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการขอเปิดสอนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

คณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการขอเปิดสอนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

 

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ