Get Adobe Flash player

นิเทศติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ

วันพฤหัสบดี 21 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ได้มานิเทศติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุม 80 พรรษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

ติดตามเพิ่มคลิกที่นี้

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ