Get Adobe Flash player

เยี่ยมชมการทำดอกไม้จันทร์ของนักเรียนสาขาการโรงแรม

นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์
รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เยี่ยมชมการทำดอกไม้จันทร์ของนักเรียนสาขาการโรงแรม

ติดตามเพิ่มคลิกที่นี้

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ