Get Adobe Flash player

เสวา "คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน

วันพุธ ที่ 5 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีได้จัดเสวา "คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน/นักศึกษาฝึกงานที่สถานประกอบการต้องการ" ภายใต้สัญญา MOU ตามกรอบหน่วยงานภาคีร่วมมือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชาก

ติดตามเพิ่มคลิกที่นี้

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ