Get Adobe Flash player

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นร. นศ. ที่จบการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรีสพิชากร

วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสุรพล โชติธรรมโม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช/ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (อศจ.นศ.) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นร. นศ. ที่จบการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรีสพิชากร

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ