Get Adobe Flash player

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรจัดกจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงพลังความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมอาคาร 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ