Get Adobe Flash player

ประชุมผู้ปกครอง และมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่1/2559

ดร.จิตสถา ศิริณภัค เป็นประธานในพิธีประชุมผู้ปกครอง และมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใต้อาคาร 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

 

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ