Get Adobe Flash player

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์จริงและมอบประกาศณียบัตรนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุด

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ดร.จิตสถา ศิริณภัค ผู้อำนวยการวิทยาลัยโทคโนโลยีจรัสพิชากร ได้เป็นประธานในการประชุมผู้ปรครอง นักเรียนฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์จริงประจำปีการศึกษา 2559 และยังให้เกรียติมอบ ประกาศณียบัตรแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละชั้น

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ