Get Adobe Flash player

หน่วยเฉพาะกิจ สารวัตรนักเรียน ปฏิบัติการแบบเชิงรุกสุ่มตรวจปัสสาวะในสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงรอบรั้วสถานศึกษา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558


หน่วยเฉพาะกิจ สารวัตรนักเรียน จ.นครศรีธรรมราช ปฏิบัติการแบบเชิงรุกสุ่มตรวจปัสสาวะในสถานศึกษาและตรวจพื้นที่เสี่ยงรอบรั้วสถานศึกษา กวดขันร้านค้าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชน ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติด

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ