Get Adobe Flash player

ปัจฉิม นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ได้นิมนต์ พระมหาอิศรานุลักษณ์ คำแก้ว ให้ข้อคิดแก่ นักเรียน/นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุม 90ปี อ.จรัส เสือทอง
 

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ