Get Adobe Flash player

ระดับ ปวส.

 

- สาขาวิชาการบัญชี


- สาขาวิชาการตลาด


- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


- สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ

 

สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ บริษัท CP ALL (7-Eleven) จำกัด
 

- สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 
 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร บริษัทเซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ปจํากัด
 

- สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร

 

 

- สาขาวิชาการโรงแรม

  - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)

 

 

- สาขาวิชาไฟฟ้า


- สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ทวิภาคี)

- สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี) ภาคสมทบ

 

-สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

- สาขางานก่อสร้าง (ทวิภาคี)

 

 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ (ทวิภาคี)