Get Adobe Flash player

ระดับ ปวช.

 

 

 

                 

- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาการตลาด

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ (ทวิภาคี)

 

 

 

 

                        

- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

- สาขาวิชาช่างยนต์ (ทวิภาคี)

- สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)

- สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี) 

      

 -

 

 

 

สาขาวิชาการโรงแรม

 

 

 

-

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ