Get Adobe Flash player

นโยบาย

 

1. จัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทาง ปรัชญาการศึกษา ให้มีความรู้คู่คุณธรรม

2. มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร และให้สอดคล้องกับภาวะตลาด

3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดีงาม และมีน้ำใจบริการสังคม

4. จัดโรงเรียนให้มีความร่มรื่น สะอาดสวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน

5. ส่งเสริมกิจกรรม ที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

6. มุ่งให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน

7. จัดสวัสดิการและบริการต่างๆ ให้แก่ครูและนักเรียนอย่างทั่วถึง

8. สร้างขวัญและกำลังใจ ความภาคภูมิใจของนักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรของโรงเรียน

9. ให้มีชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การดำเนินงาน ในการพัฒนาการ

10. เน้นคุณธรรมให้เลื่องลือ โดยผ่านการกิจการต่างๆ

11. ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย และการกีฬา ให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีและรู้จักหลีกเลี่ยง

12. จรัสพิชากรอาชีวศึกษา จะต้องเป็นขวัญใจของประชาชน ต้องบริการทางด้านวิชาการ

13. ส่งเสริมและเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย

14. ให้เข้าใจซาบซึ้งเรื่องมลมลภาวะเป็นพิษ การป้องกัน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ให้มีทัศนคติ

 รู้สึกรังเกียจคนทำลายธรรมชาติ

15. ยาเสพติดทำลายมนุษย์ ต้องกำจัดมัน

16. ให้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และบำเพ็ญคนให้เป็นพลเมืองของชาติ