Get Adobe Flash player

ประวัติวิทยาลัย

 

                โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา ตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2521 ตั้งที่ 572/16 ถนนศรีธรรมโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอาจารย์จรัส  เสือทอง เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ อาจารย์จรวย  ตันติชูเกียรติ เป็นผู้อำนวยการ ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2542 ได้จดทะเบียนใหม่ โอนกิจการให้บริษัท “จรัสพิชากรอาชีวศึกษา จำกัด” เป็นเจ้าของรับโอนโดย นายจรัส  เสือทอง ประธานบริษัท เป็นผู้รับใบอนุญาต

                เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวส.) เรียน 3 ปี ตามหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนปีละ 2 ภาคเรียน และ 1 ภาคฤดูร้อน เปิดสอนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ หยุดประจำสัปดาห์ ในวันเสาร์และอาทิตย์ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม มีสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ส่วนประเภทวิชาพาณิชยกรรม มีสาขาวิชาเลขานุการ

                ปีการศึกษา 2535 ขอขยายหลักสูตรเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา สาขาวิชาบัญชี

                ปีการศึกษา 2537 ขอขยายหลักสูตรเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชย กรรม สาขาวิชาการเลขานุการ

                ปีการศึกษา 2541 ขอขยายหลักสูตรเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาการตลาด

- ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาการก่อสร้าง

                ปีการศึกษา 2542 ขอเปิดสอนสาขาช่างไฟฟ้า อีก 1 วิชา

                ปัจจุบันนี้ โรงเรียนเปิดสอน ระดับ ปวช. หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการเลขานุการ การบัญชี การบริหารธุรกิจโรงแรมและการขาย

- ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และช่างก่อสร้าง

- ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ การบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์

- ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และวิชาช่างไฟฟ้าโรงเรียนได้มีการปรับปรุงทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออุปกรณ์การเรียน การสร้างอาคาร และการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เพื่อให้มีคุณภาพในระดับมาตรฐาน และพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมในกิจการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย ซึ่งก็ประสบความสำเร็จ ได้ตามความมุ่งหมายทุกประการ

                โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา รับนักเรียนจำนวนจำกัด เพื่อต้องการกวดขันเรื่องการเรียน  มารยาท ความประพฤติ ระเบียบวินัย ตลอดจนยาเสพติดให้โทษ ให้ได้ผลดี ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของชาติ

                โรงเรียนแห่งนี้ จะเกิดปัญญาแก่เยาวชนให้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา ให้เยาวชนมีความรู้ เฉลียวฉลาด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถที่จะนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสันติสุขโดยยึดถือพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “ ผู้มีปัญญาเป็นผู้ประเสริฐ และให้ใช้ปัญญาแก้ปัญหาชีวิตต่อไป ”