Get Adobe Flash player

ประวัติ อ.จรัส

 

 

             

              อาจารย์จรัส  เสือทอง เป็นชาวขนอมโดยกำเนิด บิดา – มารดา มีอาชีพทำนา มีพี่น้องร่วมบิดา มารดา รวม 11 คน เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนประชาบาลวัดกระดังงา โรงเรียนพร้อมอุปการ และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อดีตเป็นครูประชาบาลอยู่ 5 ปี เป็นครูโรงเรียนราษฎร์ตั้งแต่ พ.ศ.2484 เป็นต้นมา โดยเริ่มจากโรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนศิริศิลปิน และโรงเรียนพรสวัสดิ์วิทยา อำเภอเมือง 

             พ.ศ. 2479 ตั้งโรงเรียนจรัสพิชากร พ.ศ.2502 ตั้งโรงเรียนสตรีจรัสพิชากร และ พ.ศ. 2521 จัดตั้งโรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา เป็นคนสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีการประชุมสัมมนาที่ไหนจะไปไม่ขาด พ.ศ.2532 สภาการฝึกหัดครู จึงมอบปริญญาบัตรกิตติมาศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา 

 

             - เคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช และประธานสภา เมื่อ พ.ศ. 2511-2512 

             - เคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (พ.ศ.2518-2523) 

             - เคยเป็นกรรมการอำนวยการคุรุสภา (พ.ศ. 2521 – 2537) 

             - เคยเป็นนายกสมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย 

             - เคยได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นระดับกรม ของคุรุสภา ปี 2539 

    ปัจจุบัน 

             - เป็นประธานบริษัทเสริมปัญญาจรัสพิชากร จำกัด 

             - ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา 

             - เป็นประธานมูลนิธิจรัสพิชากร มูลนิธิอาจารย์เพี้ยน  สุวรรณมาสิก 

             - เป็นประธานมูลนิธิการะเกดวัดสระเรียง มูลนิธิประชานุเคราะห์ และอื่นๆ อีกหลายมูลนิธิ