Get Adobe Flash player

คณะกรรมการอำนวยการ

 

 

1.นายจรัส   เสือทอง                                                                                          ผู้รับใบอนุญาต

2.นายวันชัย   ขนาน                                                                                           ผู้ทรงคุณวุฒิ

3.นางจรวย   ตันติชูเกียรติ                                                                                   ผู้จัดการ

4.นายชัยยันต์   บุญเทียม                                                                                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

5.นางจิตสถา   ศิริณภัค                                                                                       ผู้อำนวยการ

6.นางราตรี   นาวาทอง                                                                                        ผู้แทนผู้ปกครอง

7.นายชวนณภัค   ศิริณภัค                                                                                    ผู้แทนครู