โครงการสถานศึกษา
     
ชื่อโครงการ : แผนงานพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์)
แผนยุทธศาสตร์ปี : 2553-2555
สนองยุทธศาสตร์ที่ : 3 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ของฝ่ายวางแผนพัฒนา
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ : ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่ม: 1 ก.พ. 2557          สิ้นสุด: 31 พ.ค. 2557
   
1.หน่วยงานที่รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบ
           1 ฝ่ายวางแผนพัฒนาประกันคุณภาพ เป็นเจ้าของโครงการ อ.สุมนรัตน์ 2 งานผู้ดูแลระบบเครือข่าย Network เป็นผู้ปฏิบัติตามแผนฯ อ.ณรงค์ศักดิ์ สบาย 3 งานช่างเทคนิคซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ช่วยดำเนินการ อ.สรายุทธ ช่วยครุฑ
2.หลักการและเหตุผล
           ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราและเกี่ยวข้องกับระบบงานต่างๆมากมายทั้งในทางตรงและทางอ้อม เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษาการติดต่อ สื่อสาร การดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเรียนรู้ช่วงชั้นที่สอดแทรกการใช้ ICT เป็นเครื่องมือการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ในทุกกลุ่มสาระตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ในทุกกลุ่มสาระและปัจจุบันการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย หรือที่เรียกว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของนักเรียนมากยิ่งขึ้น แผนงานพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์) คือ การพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในสังกัดเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการโดยมีมาตรการปรับสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และมาตรฐาน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้าน ICT ให้แก่ ครูผู้สอน และสามารถสื่อสารกับนักเรียนผ่านระบบเครือข่าย จึงได้จัดการอบรม การใช้ระบบเครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษาขึ้น ดังนั้นจึงได้จัดทำแผนงานพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์(ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์)นี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานทั้งในด้านฐานข้อมูลของสถานศึกษางานประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษา, พัฒนาระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์, จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ, เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก, งานโทรศัพท์ (Mini Call Center), งานพิธีกร, งานประเมินผลการประชาสัมพันธ์ งานติดตาม (Monitoring) งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ของสถาบัน เช่น งานฐานข้อมูลศิษย์เก่า งานระดมทรัพยากร บริหารกองทุนนิด้าพัฒนา งานเครือข่ายและกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับให้บริการแก่ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชนและสังคม สะท้อนให้เห็นถึงเครือข่าย หรือความสัมพันธ์ทางสังคม
 
3.วัตถุประสงค
           1 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์)ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกส่วนงานในสถานศึกษา 2 เพื่อสามารถให้บริการระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์)ภายในโรงเรียนแก่ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชนและสังคมได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4.เป้าหมาย
          4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
                     1 สามารถให้บริการระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์) ผู้บริหาร คณะครูทุก ฝ่ายงาน 100% 2 สามารถให้บริการระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์) แก่คณะครู นักเรียนชุมชนและสังคม ได้ไม่น้อยกว่า 85%
          4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
                     1 สามารถให้บริการระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์) ผู้บริหาร คณะครูได้ ครอบคลุมทุกฝ่ายงาน 2 สามารถให้บริการระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์) แก่คณะครู-นักเรียน ชุมชนและสังคมได้อย่างทั่วถึง
5.สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร
           1 มีการวิเคราะห์ พัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์) ให้ครอบคลุม ทุกฝ่ายงาน 2 มีการพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์) อย่างต่อเนื่อง และเป็น ปัจจุบัน
6.พื้นที่ดำเนินการ : อาคาร1, อาคาร2, อาคาร3, อาคาร4, อาคาร สาขาการโรงแรมและการบริการ, ป้อมยาม, ห้องกิจการ, ห้องสหการโรงเรียน,ห้องพยาบาล
7.แผนการดำเนินการ : ปีการศึกษา 2556
8.งบประมาณ : จำนวน 5,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณ
ลำดับ รายการ แหล่งที่มา จำนวน ราคา หมายเหตุ
รวม  0.00   บาท
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          9.1 ผลผลิต (Out put)
                     1 มีระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์) ครอบคลุมทุกฝ่ายงาน 2 มีระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์) ครอบคลุมทุกพื้นที่ในสถานศึกษา
          9.2 ผลลัพธ์ (Out comes)
                     1 สามารถให้บริการระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์) แก่ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชนและสังคมทั้งสถานศึกษา 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
10.การประเมินผลตามวัตถุประสงค์
           สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศในทุกส่วนงาน 100%
 
ผู้เสนอโครงการ