โครงการสถานศึกษา
     
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุด Online
แผนยุทธศาสตร์ปี : 2553-2555
สนองยุทธศาสตร์ที่ : 3 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ของฝ่ายวางแผนพัฒนา
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ : ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่ม: 1 มี.ค. 2556          สิ้นสุด: 30 มิ.ย. 2556
   
1.หน่วยงานที่รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบ
           1 ฝ่ายวางแผนพัฒนาประกันคุณภาพ เป็นเจ้าของโครงการ อ.สุมนรัตน์ 2 งานผู้ดูแลระบบเครือข่าย Network เป็นผู้ปฏิบัติตามแผนฯ อ.ณรงค์ศักดิ์ สบาย 3 งานช่างเทคนิคซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ช่วยดำเนินการ อ.สรายุทธ ช่วยครุฑ
2.หลักการและเหตุผล
           ห้องสมุด ( Library ) หมายถึงแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ทั้งที่อยู่ในรูปของสิ่งตีพิมพ์ และไม่ตีพิมพ์ (สารนิเทศ) เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้ใช้ มีการบริการและจัดอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกแก่ผู้ใช้ในการค้นหาวัสดุสารนิเทศดังกล่าวเพื่อการศึกษา จากการที่ปัจจุบันการศึกษาจะเน้นให้ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองโครงการพัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุด Online คือการศึกษาในอนาคตจะปรับเปลี่ยนไปสู่ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ซึ่งหมายถึง การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ช่องทางของระบบการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปเรียนในเว็บไซต์ที่ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนให้มีสภาพแวดล้อมคล้ายกับเรียนในห้องเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนโดยมีบรรยากาศเสมือนพบกันจริง กระบวนการเรียนการสอนจึงไม่ใช่การเดินทางไปเรียนในห้องเรียนแต่เป็นการเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาของบทเรียนได้โดยผ่านคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจรัสพิชากรจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุด Online และได้มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนการทำโครงการ หรือ project. เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่และเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตให้บริการวิชาการแก่บุคลากร นักเรียนในสถานศึกษาโดยเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่นักเรียนได้มีโอกาสได้นำความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากโครงการพัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุด Online เพื่อเสริมสร้างคุณภาพด้วยปัญญา เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร นักเรียนในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น
 
3.วัตถุประสงค
           1 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลห้องสมุด Online และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกส่วนงานในสถานศึกษา 2 เพื่อสามารถให้บริการฐานข้อมูลห้องสมุด Online ภายในโรงเรียนแก่คณะครู นักเรียน ชุมชนและสังคม ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4.เป้าหมาย
          4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
                     1 สามารถให้บริการระบบฐานข้อมูลห้องสมุด Online คณะครู-ผู้บริหารทุกฝ่ายงาน 100% 2 สามารถให้บริการฐานข้อมูลห้องสมุด Online แก่คณะครู-นักเรียน-ชุมชนและสังคม ได้ไม่น้อยกว่า 85%
          4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
                     1 สามารถให้บริการระบบฐานข้อมูลห้องสมุด Online คณะครู-ผู้บริหารได้ครอบคลุมทุกฝ่ายงาน 2 สามารถให้บริการฐานข้อมูลห้องสมุด Online แก่คณะครู-นักเรียน-ชุมชนและสังคม ได้อย่างทั่วถึง
5.สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร
           1 มีการวิเคราะห์ พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ครอบคลุม ทุกฝ่ายงาน 2 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน
6.พื้นที่ดำเนินการ : อาคาร1, อาคาร2, อาคาร3, อาคาร4, อาคาร สาขาการโรงแรมและการบริการ, ป้อมยาม, ห้องกิจการ, ห้องสหการโรงเรียน,ห้องพยาบาล
7.แผนการดำเนินการ : ปีการศึกษา 2555
8.งบประมาณ : จำนวน 10,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณ
ลำดับ รายการ แหล่งที่มา จำนวน ราคา หมายเหตุ
รวม  0.00   บาท
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          9.1 ผลผลิต (Out put)
                     1 มีระบบสารสนเทศครอบคลุมทุกฝ่ายงาน 2 มีระบบฐานข้อมูลห้องสมุด Online ครอบคลุมทุกพื้นที่ในวิทยาลัยฯ
          9.2 ผลลัพธ์ (Out comes)
                     1 สามารถให้บริการห้องสมุด Online แก่คณะครู นักเรียน สังคมและชุมชนรวมทั้งสถานศึกษา 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
10.การประเมินผลตามวัตถุประสงค์
           สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศในทุกส่วนงาน 100%
 
ผู้เสนอโครงการ