โครงการสถานศึกษา
     
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ให้ครอบคลุมทุกส่วนงานในสถานศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ปี : 2553-2555
สนองยุทธศาสตร์ที่ : 3 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ของฝ่ายวางแผนพัฒนา
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ : ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่ม: 1 เม.ย. 2556          สิ้นสุด: 31 ก.ค. 2556
   
1.หน่วยงานที่รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบ
           1. ฝ่ายวางแผนพัฒนาประกันคุณภาพ เป็นเจ้าของโครงการ อ.สุมนรัตน์ 2. งานผู้ดูแลระบบเครือข่าย Network เป็นผู้ปฏิบัติตามแผนฯ อ.ณรงค์ศักดิ์ สบาย 3. งานช่างเทคนิคซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ช่วยดำเนินการ อ.สรายุทธ ช่วยครุฑ
2.หลักการและเหตุผล
           ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมมีบทบาทและมีความจำเป็นต่อการดำเนินการในชีวิตประจำวันของมนุษย์และประเทศชาติ สถานศึกษามีการสนับสนุนให้มีการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารในโรงเรียน เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานของสถานศึกษา จากความสำคัญของสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนออกสู่ชุมชนในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศและระดับนานาชาติ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบันในการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศของโรงเรียน และเพื่อช่วยในการบริหารงานและการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
3.วัตถุประสงค
           1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกส่วนงานในสถานศึกษา 2. เพื่อสามารถให้บริการเว็บไซต์วิทยาลัยที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน แก่คณะครู-นักเรียน-สังคมและชุมชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4.เป้าหมาย
          4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
                     1. สามารถให้บริการเว็บไซต์วิทยาลัยที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน คณะครู-ผู้บริหารทุกฝ่ายงาน 100% 2. สามารถให้บริการเว็บไซต์วิทยาลัยที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน แก่คณะครู-นักเรียน- สังคมและ ชุมชนได้ไม่น้อยกว่า 85%
          4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
                     1. สามารถให้บริการเว็บไซต์วิทยาลัยที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน คณะครู-ผู้บริหารได้ครอบคลุมทุก ฝ่ายงาน 2. สามารถให้บริการเว็บไซต์วิทยาลัยที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน แก่คณะครู-นักเรียน-สังคมและ ชุมชนได้อย่างทั่วถึง
5.สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร
           1. มีการวิเคราะห์ พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ครอบคลุม ทุกฝ่ายงาน 2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน
6.พื้นที่ดำเนินการ : อาคาร1, อาคาร2, อาคาร3, อาคาร4, อาคาร สาขาการโรงแรมและการบริการ, ป้อมยาม, ห้องกิจการ, ห้องสหการโรงเรียน,ห้องพยาบาล
7.แผนการดำเนินการ : ปีการศึกษา 2555
8.งบประมาณ : จำนวน 100,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณ
ลำดับ รายการ แหล่งที่มา จำนวน ราคา หมายเหตุ
รวม  0.00   บาท
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          9.1 ผลผลิต (Out put)
                     1. มีเว็บไซต์วิทยาลัยที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันครอบคลุมทุกฝ่ายงาน 2. มีเว็บไซต์วิทยาลัยที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันครอบคลุมทุกพื้นที่ในวิทยาลัยฯ
          9.2 ผลลัพธ์ (Out comes)
                     1. สามารถให้บริการเว็บไซต์วิทยาลัยที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันแก่ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในสถานศึกษาสังคมและชุมชน 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
10.การประเมินผลตามวัตถุประสงค์
           1. สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศในทุกส่วนงาน 100%
 
ผู้เสนอโครงการ