โครงการสถานศึกษา
     
ชื่อโครงการ : ทดสอบทักษะวิชาชีพโรงแรม
แผนยุทธศาสตร์ปี : 2556
สนองยุทธศาสตร์ที่ : -
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ :   
ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่ม: 1 พ.ย. 2555          สิ้นสุด: 28 ก.พ. 2556
   
1.หน่วยงานที่รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบ
           อ.วรรณกร อ.วรัญญา อ. กาญจนา
2.หลักการและเหตุผล
           เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา วิชาชีพโรงแรมได้ฝึกปฏิบัติจริงเกิดทักษะความชำนาญ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพโรงแรม
 
3.วัตถุประสงค
           -
4.เป้าหมาย
          4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
                     นักเรียน ร้อยละ 80 มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพโรงแรม
          4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
                     นักเรียน มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพโรงแรม
5.สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร
           -
6.พื้นที่ดำเนินการ : -
7.แผนการดำเนินการ : ปีการศึกษา 2556
8.งบประมาณ : จำนวน 2,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณ
ลำดับ รายการ แหล่งที่มา จำนวน ราคา หมายเหตุ
รวม  0.00   บาท
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          9.1 ผลผลิต (Out put)
                     -
          9.2 ผลลัพธ์ (Out comes)
                     -
10.การประเมินผลตามวัตถุประสงค์
           -
 
ผู้เสนอโครงการ