หน้าหลัก
แบบประเมินโครงการ
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
 
 
 
 
โครงการที่รองรับตัวบ่งชี้
 
ตัวบ่งชี้ รายละเอียด จำนวน  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1     ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2     ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3     ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4     ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 3
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5     ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.6     ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 2
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.7     ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.8     ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.9     ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1     ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2     ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3     ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4     ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5     ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1     ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2     ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3     ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4     ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.5     ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.6     ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.7     ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8     ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.9     ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.10     ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.11     ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.12     ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1     ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1     ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2     ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของครู 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1     ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.2     ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.3     ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.4     ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 7.1     ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 0
  ตัวบ่งชี้ที่ 7.2     ระดับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 0
รวม  5  
 
© Design by Progressive Network Consult Co.,Ltd.