ระบุปีการศึกษา

โครงการ / แผนงาน ประจำปี
 
รายละเอียดโครงการ/แผนงาน ประจำปีการศึกษา   
ลำดับ โครงการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 แผนงานพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์)
งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น      5,000.00     บาท