เมนูหลัก
หน้าหลัก
แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
พิมพ์แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
สรุปจำนวนผู้ที่ศึกษาต่อ
สรุปจำนวนผู้ที่ได้งานทำ
สรุปจำนวนผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว
สรุปจำนวนผู้ว่างงาน
   
Link แนะนำ
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
 
 
สรุปจำนวนผู้ที่ได้งานทำ
 
ระบุปีการศึกษา
ระดับ ปวช.              
ปวช.อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ไฟฟ้ากำลัง) 27 10 37.04   5 50.00   1 10.00 
ปวช.อุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง(ก่อสร้าง) 11 1 9.09 0 - 0 -
ปวช.พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ(การบัญชี) 30 1 3.33 0 - 0 -
ปวช.พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ(การขาย) 10 0 0.00 0 - 0 -
ปวช.พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ(ค้าปลีก) 17 38 223.53 32 84.21 1 2.63
ปวช.พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
61 8 13.11 2 25.00 5 62.50
ปวช.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว(การโรงแรม) 40 3 7.50 2 66.67 1 33.33
รวม 196 61 31.12 41 67.21 8 13.11
ระดับ ปวส.              
ปวส.อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกลไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง) 3 0 0.00 0 - 0 -
ปวส.อุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง(การก่อสร้าง) 5 0 0.00 0 - 0 -
ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี(ม.6) 5 0 0.00 0 - 0 -
ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด(ปวช.) 7 0 0.00 0 - 0 -
ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปวช.) 14 11 78.57 5 45.45 2 18.18
ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ม.6) 2 2 100.00 1 50.00 0 -
ปวส.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ(ปวช.) 8 2 25.00 1 50.00 1 50.00
ปวส.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ(ม.6) 2 0 0.00 0 - 0 -
รวม 46 15 32.61 7 46.67 3 20.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Design by Progressive Network Consult Co.,Ltd.