เมนูหลัก
หน้าหลัก
แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
พิมพ์แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
สรุปจำนวนผู้ที่ศึกษาต่อ
สรุปจำนวนผู้ที่ได้งานทำ
สรุปจำนวนผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว
สรุปจำนวนผู้ว่างงาน
   
Link แนะนำ
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
 
 
สรุปจำนวนผู้ที่ว่างงาน
 
ระบุปีการศึกษา
ระดับ ปวช.              
ปวช.อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ไฟฟ้ากำลัง) 27  4 14.81   1 25.00   3 75.00 
ปวช.อุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง(ก่อสร้าง) 11 1 9.09 1 100.00 0 -
ปวช.พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ(การบัญชี) 30 2 6.67 1 50.00 0 -
ปวช.พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ(การขาย) 10 0 0.00 0 - 0 -
ปวช.พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ(ค้าปลีก) 17 8 47.06 3 37.50 5 62.50
ปวช.พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
61 16 26.23 7 43.75 9 56.25
ปวช.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว(การโรงแรม) 40 3 7.50 2 66.67 1 33.33
รวม 196 34 17.35 15 44.12 18 52.94
ระดับ ปวส.              
ปวส.อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกลไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง) 3 0 0.00 0 - 0 -
ปวส.อุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง(การก่อสร้าง) 5 4 80.00 3 75.00 0 -
ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี(ม.6) 5 0 0.00 0 - 0 -
ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด(ปวช.) 7 0 0.00 0 - 0 -
ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปวช.) 14 1 7.14 0 - 1 100.00
ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ม.6) 2 2 100.00 1 50.00 1 50.00
ปวส.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ(ปวช.) 8 9 112.50 3 33.33 6 66.67
ปวส.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ(ม.6) 2 0 0.00 0 - 0 -
รวม 46 16 34.78 7 43.75 8 50.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Design by Progressive Network Consult Co.,Ltd.