เมนูหลัก
หน้าหลัก
แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
พิมพ์แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
สรุปจำนวนผู้ที่ศึกษาต่อ
สรุปจำนวนผู้ที่ได้งานทำ
สรุปจำนวนผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว
สรุปจำนวนผู้ว่างงาน
   
Link แนะนำ
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
 
 
สรุปจำนวนผู้ที่ศึกษาต่อ
 
ระบุปีการศึกษา
ระดับ ปวช.              
ปวช.อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ไฟฟ้ากำลัง) 27  76 281.48  39 51.32  28 36.84  
ปวช.อุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง(ก่อสร้าง) 11 30 272.73 28 93.33 0 -
ปวช.พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ(การบัญชี) 30 49 163.33 35 71.43 7 14.29
ปวช.พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ(การขาย) 10 5 50.00 0 - 5 100.00
ปวช.พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ(ค้าปลีก) 17 64 376.47 44 68.75 13 20.31
ปวช.พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
61 164 268.85 83 50.61 54 32.93
ปวช.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว(การโรงแรม) 40 78 195.00 57 73.08 11 14.10
รวม 196 466 237.76 286 61.37 118 25.32
ระดับ ปวส.              
ปวส.อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกลไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง) 3 1 33.33 1 100.00 0 -
ปวส.อุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง(การก่อสร้าง) 5 2 40.00 1 50.00 1 50.00
ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี(ม.6) 5 0 0.00 0 - 0 -
ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด(ปวช.) 7 0 0.00 0 - 0 -
ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปวช.) 14 16 114.29 12 75.00 0 -
ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ม.6) 2 6 300.00 2 33.33 3 50.00
ปวส.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ(ปวช.) 8 17 212.50 11 64.71 4 23.53
ปวส.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ(ม.6) 2 1 50.00 1 100.00 0 -
รวม 46 43 93.48 28 65.12 8 18.60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Design by Progressive Network Consult Co.,Ltd.