เมนูหลัก
หน้าหลัก
แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
พิมพ์แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
สรุปจำนวนผู้ที่ศึกษาต่อ
สรุปจำนวนผู้ที่ได้งานทำ
สรุปจำนวนผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว
สรุปจำนวนผู้ว่างงาน
   
Link แนะนำ
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
 
 
สรุปจำนวนผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว
 
ระบุปีการศึกษา
ระดับ ปวช.              
ปวช.อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ไฟฟ้ากำลัง) 27 1 3.70   1 100.00   0
ปวช.อุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง(ก่อสร้าง) 11 3 27.27 3 100.00 0 -
ปวช.พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ(การบัญชี) 30 0 0.00 0 - 0 -
ปวช.พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ(การขาย) 10 0 0.00 0 - 0 -
ปวช.พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ(ค้าปลีก) 17 4 23.53 3 75.00 1 25.00
ปวช.พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
61 7 11.48 0 - 4 57.14
ปวช.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว(การโรงแรม) 40 1 2.50 0 - 1 100.00
รวม 196 16 8.16 7 43.75 6 37.50
ระดับ ปวส.              
ปวส.อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกลไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง) 3 0 0.00 0 - 0 -
ปวส.อุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง(การก่อสร้าง) 5 0 0.00 0 - 0 -
ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี(ม.6) 5 0 0.00 0 - 0 -
ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด(ปวช.) 7 0 0.00 0 - 0 -
ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปวช.) 14 4 28.57 0 - 4 100.00
ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ม.6) 2 0 0.00 0 - 0 -
ปวส.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ(ปวช.) 8 2 25.00 0 - 1 50.00
ปวส.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ(ม.6) 2 3 150.00 0 - 3 100.00
รวม 46 9 19.57 0 - 8 88.89
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Design by Progressive Network Consult Co.,Ltd.