เมนูหลัก
หน้าหลัก
แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
พิมพ์แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
สรุปจำนวนผู้ที่ศึกษาต่อ
สรุปจำนวนผู้ที่ได้งานทำ
สรุปจำนวนผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว
สรุปจำนวนผู้ว่างงาน
   
Link แนะนำ
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
 
 
แบบติดตามผลนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
 
1. ชื่อ-สกุล:*
 
2. รหัสนักศึกษา:*
 
3. สาขาที่จบ:*
 
4. ปีการศึกษาที่จบ:*
 
5. ที่อยู่:*
 
6. เบอร์ติดต่อ:*
 
7. อีเมล์:
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการศึกษา
 
8. วางแผน:*
ศึกษาต่อ (ข้ามไปข้อ 9)
ทำงาน (ข้ามไปข้อ 10)
ทำธุรกิจส่วนตัว (ข้ามไปข้อ 11)
ว่างงาน (ข้ามไปข้อ 12)
อื่นๆ ระบุ
 
9.กรณี ศึกษาต่อ
 
-ชื่อสถานศึกษา
-คณะ
ตรงกับสาขาที่จบ ไม่ตรงกับสาขาที่จบ
 
10.กรณีทำงาน
 
-ตำแหน่ง
-ชื่อหน่วยงาน
-ที่อยู่
ตรงกับสาขาที่จบ ไม่ตรงกับสาขาที่จบ
-ความรู้ที่เรียนมา ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน
25% 50% 75% 100%
 
11.กรณี ทำธุรกิจส่วนตัว
 
-ประเภทธุรกิจ
ตรงกับสาขาที่จบ ไม่ตรงกับสาขาที่จบ
-ความรู้ที่เรียนมา ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน
25% 50% 75% 100%
 
12.กรณี ว่างงาน
 
-ต้องการให้สถานศึกษาหางานให้หรือไม่
ต้องการ ไม่ต้องการ
 
13.ระหว่างศึกษา ได้ทำงานหารายได้ระหว่างเรียน:*
ไม่ได้ทำ (ข้ามไปข้อ 14)
ทำ
 
-เกี่ยวกับ
-มีรายได้ประมาณ บาท/เดือน
 
14.ข้อเสนอแนะ
 
 
© Design by Progressive Network Consult Co.,Ltd.